வாழ்வில் அனைத்து பிரச்சனைகளில் இருந்தும் தீர்வு தரும் சக்திவாய்ந்த யந்திரங்கள்